Manifesto for Wales / Maniffesto i Gymru

Manifesto for Wales launch
A vision for Wales, a voice for Wales

I am standing in this election because I believe it is time for change in education, change in the workplace and change in our union. I have spent the past few months listening to the views of educators in Wales and talking with them about how we can work together to improve education in Wales and strengthen our union in Wales at the same time.

To do this, I believe we need to develop a clear vision for education in Wales and ensure that the voices of Welsh educators are heard across our union.

Please send your thoughts to me at gawain@together4change.education.

I want to work with you to develop a vision for Wales, and to be a voice for Wales in our union.

Gweledigaeth i Gymru, llais i Gymru

Rwy’n sefyll yn yr etholiad hwn am fy mod yn credu ei bod yn amser am newid ym myd addysg, newid yn y gweithle a newid yn ein hundeb. Rwyf wedi treulio’r ychydig fisoedd diwethaf yn gwrando ar safbwyntiau addysgwyr yng Nghymru ac yn siarad â nhw am y ffordd y gallwn gydweithio i wella addysg yng Nghymru a chryfhau ein hundeb yng Nghymru ar yr un pryd. 

I wneud hyn, rwyf o’r farn bod angen i ni ddatblygu gweledigaeth glir ar gyfer addysg yng Nghymru a sicrhau bod lleisiau addysgwyr yng Nghymru yn cael eu clywed ym mhob rhan o’n hundeb. 

Anfonwch eich sylwadau ataf yn gawain@together4change.education.

Rwyf am weithio gyda chi i ddatblygu gweledigaeth i Gymru, ac i fod yn llais dros Gymru yn ein hundeb.

Curriculum in Wales

We should welcome the principles behind the new curriculum for Wales because it has the potential to shift power to educators and rebuild professional control. However, because of the pandemic, members have not had the time and training needed to prepare for the planned changes. 

It is critical that education professionals have the time and space to digest the documents and plan how they can make the curriculum suitable for learners in their school. Educators have had a steep learning curve and a huge workload to cope with during Covid-19 and as a result I believe that the timescale for the new curriculum must change to give professionals the time needed to prepare. Professionals must not be expected to absorb the extra workload of the pandemic and still meet the same deadlines as if the pandemic had never happened.

The Welsh Government must consider the impact on education professionals and on the students they teach. We need to ensure there is a thorough impact assessment of workload related to the curriculum.

Y Cwricwlwm yng Nghymru

Dylem groesawu’r egwyddorion sy’n sail i’r cwricwlwm newydd i Gymru am fod ganddo’r potensial i drosglwyddo grym i addysgwyr ac ailadeiladu rheolaeth broffesiynol. Fodd bynnag, o ganlyniad i’r pandemig, nid yw aelodau wedi cael yr amser na’r hyfforddiant sydd eu hangen arnynt i baratoi ar gyfer y newidiadau arfaethedig. 

Mae’n hanfodol bod gweithwyr proffesiynol ym maes addysg yn cael yr amser a’r cyfle i ystyried y dogfennau a chynllunio sut y gallant sicrhau bod y cwricwlwm yn addas ar gyfer dysgwyr yn eu hysgol. Mae addysgwyr wedi gorfod ymdopi â heriau sylweddol a llwyth gwaith anferth yn ystod COVID-19 ac, o ganlyniad, credaf fod rhaid newid yr amserlen ar gyfer y cwricwlwm newydd er mwyn rhoi amser i weithwyr proffesiynol baratoi. Ni ddylid disgwyl iddynt amsugno llwyth gwaith ychwanegol y pandemig a pharhau i fodloni’r un terfynau amser â phe na bai’r pandemig erioed wedi digwydd. 

Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru ystyried yr effaith ar weithwyr proffesiynol ym maes addysg ac ar y myfyrwyr y maent yn eu haddysgu. Mae angen i ni sicrhau y gwneir asesiad trylwyr o’r effaith ar lwyth gwaith sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm.

Eliminating Child Poverty

I grew up in 1980s Liverpool, my grandparents having left the Rhondda in the 1930s. Both were from mining families – one trained as a teacher, the other as a nurse. The 1980s was a difficult decade in Liverpool, as the 1930s was in Wales, with high unemployment and a lack of social or economic investment from government.

I have witnessed the impact of poverty and inequality first-hand, and I am not willing to stand by and watch another generation be failed by the Westminster government.

I am committed to challenging child poverty and to fighting for investment into all of our communities, including increased funding for education in Wales.

As Deputy General Secretary, I would prioritise ensuring that every child has enough to eat, a roof over their head and the resources and support to learn. We need to end poverty and inequality and give every child the best possible chance in life.

Dileu Tlodi Plant

Cefais fy magu yn Lerpwl yn yr 1980au, ar ôl i’m mam-gu a’m tad-cu adael y Rhondda yn yr 1930au. Roedd y ddau’n dod o deuluoedd glofaol – hyfforddodd un fel athro, a’r llall fel nyrs. Roedd yr 1980au yn ddegawd anodd yn Lerpwl, fel yr oedd yr 1930au yng Nghymru, gyda chyfraddau diweithdra uchel a diffyg buddsoddiad cymdeithasol neu economaidd gan y llywodraeth. 

Mae gennyf brofiad uniongyrchol o dlodi ac anghydraddoldeb, ac nid wyf yn fodlon sefyll o’r neilltu a gwylio cenhedlaeth arall yn cael ei hesgeuluso gan lywodraeth San Steffan. 

Rwy’n ymrwymedig i herio tlodi plant a brwydro am fuddsoddiad ym mhob un o’n cymunedau, gan gynnwys mwy o gyllid ar gyfer addysg yng Nghymru. 

Fel Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i sicrhau bod gan bob plentyn ddigon i’w fwyta, to uwch ei ben a’r adnoddau a’r cymorth i ddysgu. Mae angen i ni roi terfyn ar dlodi ac anghydraddoldeb a rhoi’r cyfle gorau posibl mewn bywyd i bob plentyn.

Protecting Rural Schools

There has been a very worrying pattern of small village school closures across Wales which has escalated during the pandemic. Even more worrying is that these cuts come under the guise of school improvements made using 21st Century Schools money from Welsh government. The proposals to shut these village schools see jobs disappear from rural Wales and could impact on children’s mental health.  

There is also a threat to Welsh language education from the closures. For example, in Powys three out of four of the council’s proposed alternative schools are over the border in England, meaning children won’t be taught any Welsh at all.  Powys NEU members say that if schools were to close, the communities could lose their central hubs for activities, for people of all ages to gather, celebrate and build social networks and relationships.

In Oxfordshire, I fought school closures and, as Deputy General Secretary, I would help lead the fight against school closures in Wales.

Diogelu Ysgolion Gwledig

Rydym wedi gweld patrwm pryderus iawn o ysgolion pentref bach yn cael eu cau ledled Cymru ac mae’r patrwm hwn wedi gwaethygu yn ystod y pandemig. Yr hyn sy’n peri hyd yn oed mwy o bryder yw bod y toriadau hyn yn cael eu gwneud dan gochl gwelliannau i ysgolion a wneir gan ddefnyddio cyllid Ysgolion yr 21ainGanrif gan Lywodraeth Cymru. Mae swyddi’n diflannu o gefn gwlad Cymru o ganlyniad i’r cynigion i gau’r ysgolion pentref hyn, a gallai hynny effeithio ar iechyd meddwl plant. 

Mae’r cynigion i gau ysgolion o’r fath hefyd yn bygwth addysg Gymraeg. Er enghraifft, ym Mhowys, mae tair o’r pedair ysgol amgen a gynigir gan y cyngor wedi’u lleoli dros y ffin yn Lloegr, sy’n golygu na fydd y plant yn dysgu Cymraeg o gwbl. Dywed aelodau’r Undeb Addysg Cenedlaethol (NEU) ym Mhowys y gallai’r cymunedau golli eu canolfannau canolog ar gyfer gweithgareddau, i bobl o bob oed ddod ynghyd, dathlu a meithrin rhwydweithiau cymdeithasol a chydberthnasau, pe byddai’r ysgolion yn cau.

Yn Swydd Rydychen, brwydrais yn erbyn cynigion i gau ysgolion ac, fel y Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol, byddwn yn helpu i arwain y frwydr yn erbyn cau ysgolion yng Nghymru. 

Reforming School Improvement

I am aware that there is concern in Wales at the high running costs of the Regional Consortia (£80-100m. a year each) and that our members are still experiencing negative, morale sapping judgemental criticism from “challenge advisers.”

There are too many layers of accountability in the Welsh Education system, which adds to the stress and workload of the Education work force in Wales.

I pledge to work with Wales Executive members, the Wales Committee and Wales regional office to survey member’s attitudes and expedite the setting up of a working party to consider better, more cost-effective models for school improvement, as mandated in Motion 7 of NEU Conference Cymru 2019.

In my view such alternatives should start from the Welsh Government’s own professed wish to develop teachers’ self-improvement and involve supportive professional constructive criticism, which will build staff confidence and morale.

Diwygio Prosesau Gwella Ysgolion

Rwy’n ymwybodol bod pryder yng Nghymru ynghylch costau rhedeg uchel y Consortia Rhanbarthol (£80-100m y flwyddyn yr un) a bod ein haelodau yn parhau i gael beirniadaeth negyddol gan “gynghorwyr herio” sy’n amharu ar forâl. 

Mae gormod o haenau o atebolrwydd yn y system addysg yng Nghymru, sy’n ychwanegu at straen a llwyth gwaith y gweithlu addysg yng Nghymru. 

Rwy’n ymrwymo i weithio gydag Aelodau Bwrdd Gweithredol Cymru, Pwyllgor Cymru a swyddfa ranbarthol Cymru i arolygu agweddau aelodau a hwyluso’r broses o sefydlu gweithgor er mwyn ystyried modelau gwell a mwy costeffeithiol ar gyfer gwella ysgolion, fel y nodwyd yng Nghynnig 7 Cynhadledd Cymru NEU yn 2019.

Yn fy marn i, dylai opsiynau amgen o’r fath ddechrau gyda dymuniad Llywodraeth Cymru ei hun i ddatblygu sgiliau hunanwella athrawon a chynnwys beirniadaeth adeiladol broffesiynol a chefnogol, a fydd yn hybu hyder a morâl staff. 

Additional Learning Needs Reforms (ALN)

Since 2018, ALN provision in Wales has been undergoing a period of change, flux, and transition. The ALN Transformation programme has ensured that specific training has been rolled out and that some of the statutory roles have been filled. However, there are concerns that school closures linked to the COVID pandemic may hinder the phased implementation from September 2021.

The implementation period for the programme will last three years until summer 2024, during which time, it is expected that all existing plans for pupils will be converted to individual development plans (IDPs).

We need to ensure that the Welsh Government and local authorities continue to liaise with educational staff and union representatives to ensure that schools and colleges are given enough training, support, guidance, and time to enable the transformation to run smoothly.

Diwygiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Ers 2018, mae darpariaeth ADY yng Nghymru wedi bod yn mynd drwy gyfnod o newid, ansicrwydd a phontio. Mae’r rhaglen Trawsnewid ADY wedi sicrhau bod hyfforddiant penodol wedi cael ei roi ar waith a bod rhai o’r rolau statudol wedi cael eu llenwi. Fodd bynnag, mae pryderon y gallai’r ffaith y bu’n rhaid cau ysgolion o ganlyniad i bandemig COVID amharu ar y broses weithredu raddol o fis Medi 2021. 

Bydd y cyfnod gweithredu ar gyfer y rhaglen yn para tair blynedd tan haf 2024 ac, yn ystod y cyfnod hwn, disgwylir y bydd yr holl gynlluniau presennol ar gyfer disgyblion yn cael eu trawsnewid yn gynlluniau datblygu unigol (CDUau).

Mae angen i ni sicrhau y bydd Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yn parhau i gysylltu â staff addysgol a chynrychiolwyr undebau i sicrhau bod ysgolion a cholegau yn cael digon o hyfforddiant, cymorth, arweiniad ac amser er mwyn i’r cyfnod trawsnewid fynd rhagddo’n hwylus. 

Professional Unity

Our strength as a union rests on our unity and yet educators are divided between many different unions, weakening our ability to act together and create change. In Wales, teachers are divided between NEU, UCAC, NAHT, ASCL and NASUWT, with yet more unions for support staff.

As an officer of Unify – the campaign for one education union, I have campaigned for many years for professional unity and, as chair of the NUT Professional Unity Committee, I played a leading role in the amalgamation which created the National Education Union.

When it comes to professional unity, I have both the track record and the vision to bring educators together for change.

As Deputy General Secretary, I would continue to press the case for unity, working closely with all our sister unions, for the benefit of members in Wales and across our union.

Undod Proffesiynol

Mae ein cryfder fel undeb yn seiliedig ar ein hundod ac eto mae addysgwyr wedi’u rhannu rhwng nifer o undebau gwahanol, gan amharu ar ein gallu i weithredu ar y cyd a chreu newid. Yng Nghymru, mae athrawon wedi’u rhannu rhwng yr Undeb Addysg Cenedlaethol (NEU), Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC), Cymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT), Cymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (ASCL) a Chymdeithas Genedlaethol yr Ysgolfeistri ac Undeb yr Athrawesau (NASUWT), gyda hyd yn oed mwy o undebau i staff cymorth. 

Fel un o swyddogion Unify – yr ymgyrch dros gael un undeb addysg – rwyf wedi ymgyrchu am sawl blwyddyn dros undod proffesiynol ac, fel cadeirydd Pwyllgor Undod Proffesiynol Undeb Cenedlaethol yr Athrawon (NUT), chwaraeais rôl allweddol yn yr uno a greodd yr Undeb Addysg Cenedlaethol.

O ran undod proffesiynol, mae’r profiad a’r weledigaeth gennyf i ddod ag addysgwyr ynghyd er mwyn creu newid. 

Fel y Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol, byddwn yn parhau i ddadlau’r achos o blaid undod, gan weithio’n agos gyda’n holl chwaer-undebau, er budd aelodau yng Nghymru ac ar draws ein hundeb.

An Organising Union

We face significant challenges going forward in Wales. One of the most immediate is the threat of future austerity. According to the Welsh Assembly School Funding in Wales report, 1,416 posts were lost in Wales between 2010 and 2018, while pupil numbers fell by just 29. Our members have had to pick up larger classes and increased workload as a result.

Motion 30, passed at the recent NEU Conference Cymru, committed the Union to “enable and encourage members in schools to act at local level against cuts that are leading to compulsory redundancies and deteriorating working conditions for our members and a poorer educational experience for the pupils we teach.”

To make this approach a reality, we need to invest in support and training for workplace reps and activists across NEU Cymru. We need to invest in our membership to build the strength of our union in Wales and in our ability to bring people together to change their working lives.

We also need to continue to defend the Wales Union Learning Fund, which has supported a range of innovative projects, including on Welsh language skills.

As Deputy General Secretary, I would invest in Wales and invest in our organising capacity. I would invest in our members and their hopes and dreams for the future. I would invest in building our union to bring real change.

Undeb sy’n Trefnu

Wrth edrych tua’r dyfodol, rydym yn wynebu heriau sylweddol yng Nghymru. Un o’r heriau mwyaf dybryd yw bygythiad cyni yn y dyfodol. Yn ôl adroddiad Cynulliad Cymru, Cyllido Ysgolion yng Nghymru, collwyd 1,416 o swyddi yng Nghymru rhwng 2010 a 2018, er mai dim ond 29 oedd y lleihad yn nifer y disgyblion. Mae ein haelodau wedi gorfod ymdopi â dosbarthiadau mwy a chynnydd yn eu llwyth gwaith o ganlyniad. 

Ymrwymodd Cynnig 30, a gymeradwywyd yng Nghynhadledd Cymru NEU yn ddiweddar, y byddai’r Undeb yn “galluogi ac annog aelodau mewn ysgolion i weithredu ar lefel leol yn erbyn toriadau sy’n arwain at ddiswyddiadau gorfodol, amodau gwaith sy’n dirywio i’n haelodau a phrofiad addysgol gwaeth i’r disgyblion rydym yn eu haddysgu.”

Er mwyn gwireddu’r dull gweithredu hwn, mae angen i ni fuddsoddi mewn cymorth a hyfforddiant ar gyfer cynrychiolwyr yn y gweithle a gweithredwyr ym mhob rhan o NEU Cymru. Mae angen i ni fuddsoddi yn ein haelodau er mwyn cryfhau ein hundeb yng Nghymru a’n gallu i ddod â phobl ynghyd i newid eu bywydau gwaith. 

Mae angen i ni barhau i amddiffyn Cronfa Ddysgu Undebau Cymru hefyd, sydd wedi cefnogi amrywiaeth o brosiectau arloesol, gan gynnwys sgiliau Cymraeg. 

Fel y Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol, byddwn yn buddsoddi yng Nghymru ac yn buddsoddi yn ein gallu i drefnu. Byddwn yn buddsoddi yn ein haelodau a’u gobeithion a’u dymuniadau ar gyfer y dyfodol. Byddwn yn buddsoddi mewn adeiladu ein hundeb er mwyn creu newid go iawn.